Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi těmito smluvními stranami kupní smlouvy

Na straně jedné jako prodávající právnická osoba Jobs, love & peace s.r.o., IČ 02400472, Vlkova 526/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, jejímž jménem jedná Jakub Červenka, jediný vlastník a jednatel,

nebo

Adveroo s.r.o., sídlem Konipasova 1113, Dobřichovice, jejímž jménem jedná Jakub Červenka, jediný vlastník a jednatel,

nebo

Jakub Červenka, s místem podnikání Šárecká 24, Praha 6, IČ: 707 86 097, DIČ CZ8304100607

 a na straně druhé jakýkoliv člověk nebo společnost jako kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2 Předmětem kupní smlouvy je prodej online kurzů nebo eBook(ů)  a ostatních služeb a produktů (dále jen „předmět koupě“) nabízených na stránce www.muz20.cz (dále jen „stránka“), kterou strany uzavírají prostřednictvím těchto webových stránek.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jakož i škody či jiné újmy jsou pouze odpovědností kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové stránce prodávajícího. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího pro nákup na webové stránce a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad/fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb:

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti thrivecart.com a stripe.com, které poskytují technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti stripe.com.

3.4 Opakovaná platba - 30 dní
V případě, že předmětem koupě je produkt s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

3.4.1 Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v kurzu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

3.4.2 Ukončení členství v kurzu a zrušení automatické platby
Členství v kurzu s opakovanými platbami může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese [email protected]. Ukončením členství v kurzu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v kurzu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v kurzu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

3.5 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

3.6 Stornopoplatky

V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny nebo některé její části má prodávající právo na smluvní pokutu (stornopoplatek) ve výši  100% do té doby uhrazené části kupní ceny. Uplatnění smluvní pokuty prodávající sdělí kupujícímu zpravidla zároveň s odstoupením od smlouvy.

V případě, že si kupující objednává osobní konzultaci, v případě, že na ni nedorazí / neomluví se 48 hodin předem, má prodávající právo na smluvní pokutu (stornopoplatekú ve výši 100% dohodnuté ceny služby.

4. Záruka vrácení peněz

4.1 Na své produkty prodávající poskytuje záruku vrácení peněz.

4.2 Po objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 30 dnů od vystavení objednávky. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: [email protected] s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně záznamu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nebo zpět na platební kartu. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s kurzem.

5. Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

5.2 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Okamžikem odstoupení bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce.

6. Odpovědnost

6.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.muz20.cz/ochrana-osobnich-udaju/

8. Reklamace

8.1 Kupující má nárok reklamovat všechny produkty a služby do 1 měsíce od jejich zakoupení. 

8.2 V případě reklamace je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím emailu na adrese [email protected]. Do emailu prosím uveďte důvod reklamace a přiložte daňový doklad a uveďte číslo účtu, kam si přejete zaslat peníze zpět v případě uznané reklamace.

8.3 Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Odesláním objednávkového formuláře nám předáváte své osobní údaje. Jak s nimi nakládáme naleznete na https://www.muz20.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10. Mimosoudní řešení sporů
10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 07. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.muz20.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

11.2 Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn bez dalšího předchozího upozornění převést práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy na jinou osobu majetkově nebo personálně spjatou s prodávajícím. Taková skutečnost bude oznámena na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem